OBCHODNÍ PODMÍNKY » Reklamace
Reklamace

Prodávající vystaví veškeré doklady, které se k zboží vztahují.

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou dle občanského zákoníku. Odpovědnosi za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným použitím a opotřebením z provozu. Reklamované zboží má být doručeno prodávajícímu do místa původního odeslání spolu s specifikací vad, Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží.

Oznámení o zjištených vadách je nutné nahlásit prodávajícíímu písemně (e-mailem) nejpozději do 3 dnů od zjištění vady. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury nebo doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Reklamace bude vyřízena do 30 kalendářních dnů od jejího uplatnění

Upozornění: bude-li porušen originál. obal, nelze již uplatňovat právo na změnu objednaného zboží! Viz ust. §u 53, odst. 7, písm d. Občanského zákoníku.

Kupující je povinen si při převzetí zásilky zboží překontrolovat a případné poškození při přepravě na místě řešit s dopravcem Případným následným reklamacím poškození vzniklých při přepravě již nemůže být brán zřetel.

1. Údaje, které musíte sdělit před uzavřením smlouvy I původní občanský zákoník pamatoval na údaje, které jste na svém e-shopu museli sdělit zákazníkovi ještě dříve, než došlo k uzavření smlouvy. Nově byly tyto údaje aktualizovány. Od 1.1.2014 musíte povinně sdělit tyto údaje (§ 1811, odstavec 2): a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj, b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností, c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků, d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění, e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány, f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou, h) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, a i) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy. 2. Neuvádíte ceny včetně DPH? Tak pak je zákazník nemusí platit… V zákoně nově přibyla formulace, která zbavuje vašeho zákazníka povinnosti platit dodatečné poplatky, jako i DPH, za předpokladu, že je na svém e-shopu neuvádíte. Proto je důležité, abyste cenu u produktu uvedli včetně DPH i souvisejících poplatků. Toto ustanovení je zakotveno v § 1821: Pokud podnikatel spotřebiteli nesdělil údaje o dalších daních a poplatcích, které spotřebitel ponese podle § 1811 odst. 2 písm. c) nebo o nákladech podle § 1811 odst. 2 písm. e) nebo podle § 1820 odst. 1 písm. g), není spotřebitel povinen tyto daně, poplatky nebo náklady podnikateli hradit. 3. Místo tříměsíční lhůty zavedena jednoroční + 14 dnů Dřívější zákon říkal, že když zapomenete ve svých obchodních podmínkách uvést poučení o odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu, prodlouží se tato lhůta na 3 měsíce. Nově se prodlužuje na 1 rok. Samozřejmě jejím dodatečným uvedením se vrátíte do režimu 14 dnů. Informaci uvádí § 1829, odstavec 2: Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel. 4. Pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů je třeba užít formulář Novinkou v rámci tohoto zákona je povinný protokol, pomocí něhož váš zákazník dává najevo, že chce odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu. Dříve se situace odstoupení řešila různě (po mailu, zasláním zboží s průvodním dopisem). O možnosti využití formuláře je třeba informovat i v obchodních podmínkách (viz. (§ 1820, odstavec 1, písmeno f): Podnikatel sdělí spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, také pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. 5. Vyplněný formulář pro odstoupení musíte obratem potvrdit V případě, že vám zákazník doručí vyplněný formulář odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu, musíte obratem potvrdit jeho přijetí (§ 1830): Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrací zákazník zboží do 14 dnů Dřívější zákon nepamatoval na povinnost spotřebitele vrátit zboží v rozumné lhůtě v případě, kdy odstoupil od kupní smlouvy. Zákon nově zavedl časovou lhůtu pro zákazníka ve výši 14 dnů (§ 1831, odstavec 2): Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834. 7. U odstoupení vracíte přijaté finanční prostředky do 14 dnů Dosud stačilo vrátit přijatá finanční plnění do 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy. Nově se tato lhůta zkracuje na 14 dní. Ve své podstatě tak sleduje stejnou lhůtu, jakou má zákazník pro navrácení zboží (viz. § 1832, odstavec 1): Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Novinek v rámci tohoto zákona je mnohem a mnohem více. Postupně bych vám ráda další novinky představila. Zásadní je, že teprve praxe a dodatečně vydané Judikáty Nejvyššího soudu ukážou, jak se výklad tohoto zákona bude mít.